Sveiki atvykę į projektą THEME

Pateikiame Jums informaciją apie mūsų projektą:

Projektas THEME – bendradarbiavimas

Partneriai
Vokietija Cologne Government Regional Office European Agency for
Vocational Education and Training

Suomija Salpaus Further Education Lahti Region Educational Consortium

  The City of Kouvola, Kouvola Region Vocational College

Italija Area Formazione Fondazione Centro Produttivita Veneto

  APRO Formazione s.c.a.r.l.

Lietuva Vytautas Magnus University

Nyderlandai ROC Leeuwenborgh

  KCH International

  Endurance / Kenwerk

Slovėnija Chamber of Commerce & Industry of Slovenia

Ispanija Asociación Catalana Internacionalización del Talento (ACIT)

  Centro Integrado de Formación Profesional Número Uno


Projekte dalyvauja šios profesinio rengimo įstaigos

Adolf-Kolping-Berufskolleg, Horrem
Berufskolleg Bergisch-Gladbach
Berufskolleg Bergisch Land, Wermelskirchen
Berufskolleg Eifel, Kall
Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, Hennef
Geschwister-Scholl-Berufskolleg, Leverkusen
Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln
Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln


THEME projekto tikslas ir uždaviniai
Projekte  THEME siekiama prisidėti prie to, kad profesinio mokymo įstaigų mokiniams praktikos atlikimas užsienyje taptų natūraliu dalyku.

Profesinio mokymo ekspertai iš Ispanijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Lietuvos, Italijos, Suomijos ir Vokietijos siekia užtikrinti profesinio mokymo įstaigų mokinių judumo kokybę ir prisidėti prie praktikos užsienyje metu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vadovaujantis Europos profesinio mokymo kreditų sistema ECVET. Tuo pat metu bus kuriamas europinis profesinio mokymo  partnerių tinklas.   Tuo galės naudotis visos suinteresuotos šalys: profesinio mokymo įstaigų mokiniai, įmonės, kuriose jie dirba ir praktikas užsienio šalyse organizuojantys mokytojai.    

Projekto THEME aktualumas
Profesinio mokymo įstaigų mokinių judumas pagerina jų įsidarbinimo Europos Sąjungos darbo rinkoje galimybes, stiprina asmenybes ir skatina europietiškos tapatybės ugdymąsi. ES yra keliamas tikslas iki 2020 metų padidinti profesinio mokymo įstaigų mokinių, išvykstančių į praktikas kitose šalyse dalį iki  6%, o Vokietijos vyriausybė siekia padidinti šios šalies profesinio mokymo įstaigų mokinių, išvykstančių praktikai į kitas šalis dalį iki 10%. Šiuo metu ES mažiau negu  3% profesinio mokymo įstaigų mokinių naudojasi tarptautinio judumo teikiamomis galimybėmis!

Iškeltą tikslą galima pasiekti, kuomet daugiau profesinių mokyklų mokinių įsitikins praktikos už-sienio šalyse teikiama nauda.  Be to, būtina įtikinti įmones didinti judumo apimtis. Todėl įmonės taip pat turi matyti ir suprasti profesinio kokymo įstaigų mokinių europinio judumo privalumus.  Mokiniai, atlikdami praktiką kitoje šalyje, gali daug išmokti darbo organizavimo ir procedūrų srityje ir sugrįžę suteikti naujų impulsų įmonės, kurioje jie dirbs, plėtrai. Kitas svarus privalumas yra praktikos metu tvirtėjantis ir augantis mokinių pasitikėjimas savimi ir savivertės jausmas.

Praktika užsienyje taip pat leidžia pagerinti užsienio kalbų žinias ir įgūdžius, kas gali būti naudinga įmonėms plėtojant verslo santykius su partneriais užsienio šalyse.   
Įvertinant jaunimo nedarbo ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo keliamus iššūkius, praktikų atlikimas užsienyje taip pat gali reikšmingai pagerinti jų dalyvių įsidarbinimo galimybes.  

Profesinio mokymo plėtrą Europoje vis dar stipriai riboja dideli skirtumai tarp profesinio mokymo sistemų. Trūksta skaidrios ir patikimos informacijos apie mokymosi profesinio mokymo sistemoje galimybes įvairiose šalyse. Nėra pakankamai išplėtotas ilgalaikių praktikų užsienio šalyse metu įgytų kompetencijų pripažinimas. Be to, praktikų užsienio šalyse organizavimo procedūros vis dar užima daug laiko.  

Projekto THEME  turinys

Projekto THEME vykdymo metu bus sukurti ir patobulinti instrumentai, skirti palengvinti profesinio mokymo įstaigų mokinių praktikų užsienyje operatyvinį organizavimą ir valdymą.  
Taip pat bus rengiamos priemonės Europos profesinio mokymo kreditų sistemos ECVET diegimui praktikų vykdymo srityje. Tai leis pagerinti užsienyje organizuojamų praktikų kokybę ir jų metu įgytų kompetencijų pripažinimą. 

Įgyvendinant šį projektą bus taikomi, analizuojami ir plėtojami ankstesnių sėkmingų projektų rezultatai ir instrumentai (VQTS, TRIFT, ECMO, E.R.M.E.S.). Šie instrumentai bus pateikti tarptautinių praktikų organizavimui skirtoje duomenų bazėje. Tuo pat metu bus kuriamas europinis profesinio mokymo  partnerių tinklas.    

Remiantis jau parengtomis kompetencijų matricomis mažmeninės prekybos, svetingumo, elektronikos ir mechatronikos srityse, bus nustatytos dalinės kompetencijos/ mokymosi rezultatų vienetai. Šios kompetencijos bus integruotos į duomenų bazę.  

Duomenų bazėje bus galima parengti mokymosi sutartis, kompetencijų vertinimo instrumentus ir EUROPASS judumo instrumentus. Tai skatins ir palengvins mokymosi sutarčių sudarymą praktikos vykdymui užsienio šalyse, praktikos metu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

Prieiga prie duomenų bazės, kurią galite gauti čia:
https://smart.theme-eu.net/login/auth

----

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.